DUDU + SOM CALLU


Divendres, 19 d'Abril de 2013 - 23:30 h.

DUDU

Escèni­ques -
Es­pec­ta­cle de clown ges­tual on el Du­du ens en­din­sa en el seu món poe­tic, on tot és pos­si­ble i on la fron­te­ra en­tre la reali­tat i el som­ni es­de­vé una lí­nia in­vi­si­ble.


Amb el fil de l'hu­mor més hi­la­rant s'anirant tei­xint tot de pe­daços d'històries su­rrea­lis­tes que, tre­na­des amb tocs d'im­pro­vit­za­ció i pe­tits jocs amb el pú­blic, con­for­ma­ran un ta­pís màgic que ens trans­por­tarà pels in­drets més recòndits de la ima­gi­na­ció.


L’Eduard Ar­na­lot, en Du­du, co­mença a fer el pa­llas­so de ma­ne­ra na­tu­ral ja des de ben pe­tit. Ai­xí que més tard, per do­nar-li for­ma a les se­va in­ven­ti­va, es for­ma amb pro­fes­sio­nals del clown i del mim com Eric de Bont, John Da­vid­son, Mos­he Cohen, Johnny Mel­vi­ne o Da­vid Gol, en­tre d’al­tres.. Cal­ma és un es­pec­ta­cle ges­tual de clown i mim di­ri­git als adults. Po­deu tro­bar més in­for­ma­ció a la web de Du­du Ar­na­lot.


Si­nop­si:


Tic-tac, tic-tac. No po­dem arri­bar tard, ja ho diuen els ma­leïts bitllets de tren. Però en Du­du no­més lle­geix de tant en tant i , per des­com­ptat, mai la lle­tra pe­ti­ta. Ai­xí que a ve­ga­des perd un avió, les claus o, un tren. tic- tac, tic- tac. Co­rre­dis­ses, ner­vis, un xiu­let que s’allun­ya, con­fu­sió ¡cal­ma!


El tren se’n va, el si­len­ci en­vaeix l’an­da­na. Ara no­més res­ta es­pe­rar el pròxim com­boi, tic- tac, tic- tac, i de l’es­pe­ra, avo­rri­ment; i de l’avo­rri­ment, fan­ta­sia. Per­so­nat­ges i si­tua­cions ima­gi­na­ries pre­nen vi­da, de la ma­le­ta bro­ten móns oní­rics i del re­llot­ge de l’es­ta­ció tic- tac, tic- tac.

Dissabte, 20 d'Abril de 2013 - 23:30 h.

SOM CALIU

Rumba Catalana !!


FLAMENC I VENES !!!


Divendres, 12 d'abril 2013 

VUDÚ TEATRE - http://www.vuduteatro.com


Dissabte, 13 d'Abril 2013 - 23:30 h


L'acfb us con­vi­da a una vetlla­da de fla­menc amb Isa­bel Ri­ve­ra (al bai­le), acom­pan­ya­da de Cris­ti­na Ló­pez i An­na Co­lom (al can­te) i Paul Bo­sau­der (al to­que), el pro­per dis­sab­te dia 13 d'abril de 2013 a la Font del Balç.
   
Isa­bel Ri­ve­ra, (Ba­da­lo­na, 1978), creix en­vol­ta­da en l'am­bient fla­menc d'una de les pen­yes fla­men­ques més an­ti­gues de Ca­ta­lun­ya, la pen­ya Juan de Ar­cos, i a par­tir d'aquí co­mença a ba­llar amb no­més cinc anys de la mà de la fa­mí­lia Agui­le­ra i pos­te­rior­ment amb Ro­cio Ar­tea­ga. L'any 1991 co­mença a es­tu­diar dan­sa clàssi­ca a l'es­co­la de Jo­sé de la Ve­ga a Bar­ce­lo­na per com­ple­men­tar la se­va for­ma­ció acadèmi­ca.
  
Ol­ga Pe­ri­cet, Is­rael Gal­ván, Be­lén Ma­ya, La Cha­na, en­tre al­tres, han im­par­tit co­nei­xe­ment tam­bé a la jo­ve bai­lao­ra del Be­sós. De ben se­gur Isa­bel Ri­ve­ra ens acos­tarà l'es­cal­for de la fo­gue­ra del bai­le, un bai­le ex­pres­siu amb mol­ta força i so­bre­tot amb mol­ta ve­ri­tat.
  
Cris­ti­na Ló­pez i An­na Co­lom són un clar exem­ple que a Ca­ta­lun­ya el Can­te està molt viu en les ge­ne­ra­cions jo­ves, dues can­tao­res que men­tre realit­zen els seus es­tu­dis a l'Es­co­la Su­pe­rior de Ca­ta­lun­ya ja són aban­de­ra­des per May­te Mar­tin al ci­cle "Sa­via Nue­va" i en l'es­pec­ta­cle d'Al­ba Gue­rre­ro "Po­li­fo­nia Jon­da", aquest úl­tim pre­sen­tat al fes­ti­val de fla­menc de Ciu­tat Ve­lla. Dues can­tao­res per des­co­brir i dis­fru­tar.

L'es­cu­der Paul Bo­sau­der, "To­caor", nou ze­landès i d'ori­gen li­banès serà l'en­ca­rre­gat d'em­bol­ca­llar la nit, un gui­ta­rris­ta serè, sen­si­ble i amb una ca­pa­ci­tat in­ter­pre­ta­ti­va de­li­ca­da.

ABRILS MÚSIQUES MILSDIVENDRES 5 D'ABRIL 2013 - 23:30 h.
THE GRUIXUT'S I LA SEVA GIRA A TOMAR PEL CUL TOUR !! ARRIBA A LA FONT DEL BALÇ

DISSABTE 6 D'ABRIL 23:30 h. TORNA PAUL FUSTER

The Gruixut’s tornen amb el seu segon disc ‘Que vénen els indies!’, amb un directe carregat de potència i grans dosis d’àcida ironia que mostren les seves clares influències de rock’n’roll i punk rock. Amb un clara tendència crítica cap la societat actual els temes tenen missatges clars i que pretenen posar el dit a la llaga al·liena però sempre amb bon humor i desde la peculiar visió gruixuda.

‘Que vénen els indies!’ és el seu últim disc editat el 2013 amb una clara declaració d’intencions, que reivindica l’existència del rock’n’roll en un panaroma català clarament dominat per les tendències folk i pop amb un missatge amable. Un missatge incendiari que intenta despertar una societat que sembla cada cop més adormida i falta de valors. Els clars referents al rock escandinau (The Hives, Gluecifer, The Hellacopters,…) i nortamericà (Eagles of Death Metal, The Dirtbombs, Danko Jones, Iggy Pop, …), així com al rock’n’roll més clàssic (Chuck Berry, Eddie Cochrand, Jerry Lee Lewis,…), combinat amb un explosiu directe, converteix a The Gruixut’s en una maquinària de rock’n’roll.